Investors in Excellence standarta prasības

Investors in Excellence standarts ir unikāls ietvars, kas apvieno labāko pieeju izcilībai, nodrošinot ikvienu organizāciju ar uzticamu ceļvedi, lai sasniegtu augsta līmeņa izpildījumu.

Investors in Excellence standarts ietver visas organizācijas darbības un sasniegumus un koncentrējas uz to, lai sasniegtu to, kas ir svarīgākais organizācijai, tās klientiem, sabiedrībai un citām ieinteresētajām pusēm.

Noteikt, kas ir svarīgākais, ir veiksmes priekšnosacījums.

Nosakot, kas ir svarīgākais, un atbilstoši tam veicot darbības, lai to sasniegtu, investors izcilībā (Investor in Excellence) koncentrējas uz sabalansētu pozitīvi izmērāmu mērķu noteikšanu un sasniegšanu, izmantojot efektīvas un lietderīgas līderības, resursu vadības un uz sasniegumiem vērstas darbības atbilstoši šādiem Investors in Excellence standarta galvenajiem elementiem:

Kas ir svarīgākais

1.Līderība  2.Resursu vadība  3.Pakalpojumu sniegšana  4.Sasniegumi

Katrs elements ietver atbilstošus indikatorus un atbalsta jautājumus, uz kuriem ir jāatbild, lai sagatavotos atbilstības novērtējumam saskaņā ar Investors in Excellence standarta prasībām. Svarīgi, lai pierādījumi par atbilstību, izvērtējot elementus un indikatorus, atbilst tam, kas ir svarīgākais jūsu organizācijai.

Īsumā par Investors in Excellence standarta prasībām

IiE standarts: Līderība

Pārliecinieties, ka mērķi tiek sasniegti un jūsu darbinieki ir daļa no ceļojuma

Līderība ietver to, kas ir svarīgākais, apvienojot visu organizāciju un radot veiksmīgu kultūru, kurā darbinieki nepārtraukti sasniedz izcilību.

Investors in Excellence standarta līderības elements palīdz jums paredzēt pārmaiņas un tendences, kā arī izstrādāt saprātīgus plānus. Labi līderi nodrošina to, lai tas, kas organizācijai ir svarīgākais, tiktu skaidri definēts un nepārtraukti sasniegts visu ieinteresēto pušu labā.

Investors izcilībā (Investor in Excellence) sasniedz izcilību sekojošās jomās:

Prognozes un tendences – nodrošina, ka organizācija paredz pārmaiņas un efektīvi reaģē uz iespējām

Stratēģija un plānošana – aplūko iekšējos un ārējos faktorus, lai izstrādātu drošu un uzticamu pieeju nākotnes mērķu sasniegšanai

Politika un mērķi – nosaka nepieciešamās darbības nozīmīgu stratēģiju un plānu atbalstīšanai, kas ir saskaņā ar to, kas ir svarīgākais

Izpildījums – uzrauga un pārskata rezultātus, lai organizācija koncentrētos uz to, kas ir svarīgākais

Nepārtraukta pilnveidošanās – rada vidi, kurā darbinieki tiek iedvesmoti un nepārtraukti tiecas uz izcilību

IiE standarts: Pakalpojumu sniegšana

Izveidojiet pamatus, uz ko balstīt savas organizācijas ilgtspēju

Investors in Excellence standarta pakalpojumu sniegšanas elements palīdz jums koncentrēties uz jūsu organizācijas galveno politiku. Procesi tiek pārskatīti un pilnveidoti, lai atbalstītu panākumus, tai skaitā to, kas ir svarīgākais.

Izpratne par jūsu klientu vajadzībām un vēlmēm un to vadīšana, kvalitatīvu produktu un pakalpojumu sniegšana un efektīvas komunikācijas uzturēšana – tās visas ir pieejas, kas kopīgi atbalsta biznesa ilgtspēju.

Investors izcilībā (Investor in Excellence) sasniedz izcilību sekojošās jomās:

Klientu pārzināšana – tiek izmantota analīze un izpēte, lai izpildītu klientu pieprasījumu

Produkti un pakalpojumi – attīstība atbilst klientu vajadzībām un ir orientēta uz to, lai pārsniegtu sagaidīto

Konsekvence – procesi ir iestrādāti, lai nodrošinātu atbilstošus produktus un pakalpojumus, kas rezultātā sniedz izcilu klientu apmierinātību

Procesu uzlabošana – visā organizācijā ir pieņemta nepārtraukta pilnveidošanās filozofija

Efektīva komunikācija – ir noteikti un tiek izmantoti efektīvi kanāli katrai ieinteresēto pušu grupai

IiE standarts: Resursu vadība

Investors izcilībā (Investor in Excellence) optimizē savus resursus, lai izpildītu to, kas organizācijai ir svarīgākais, un sasniegtu panākumus

Investors in Excellence standarta resursu vadības elements nodrošina to, lai visi resursi tiktu pārvaldīti un maksimāli izmantoti, lai sekmētu efektivitāti un biznesa izaugsmi.

Investors in Excellence standarts atbalsta jūs pareizo partnerību izvēlē, kas tiek veidotas, lai sniegtu pievienoto vērtību, kopīgi darbojoties.

Investors izcilībā (Investor in Excellence) sasniedz izcilību sekojošās jomās:

Resursu vadība – resursi tiek efektīvi vadīti, lai maksimāli palielinātu jūsu spēju sasniegt panākumus

Darbinieku attīstība – prasmes, zināšanas un kompetences tiek definētas, attīstītas un optimizētas

Kopīga darbība – tiek efektīvi vadīta un sniedz pievienoto vērtību

Atzīšana un novērtēšana – motivē un iedvesmo darbiniekus sasniegt augstāka līmeņa izpildījumu

IiE standarts: Sasniegumi

Nenovirzieties no ceļa un pārliecinieties, ka tiek sasniegts tas, kas jūsu organizācijai ir svarīgākais

Investors in Excellence standarta sasniegumu elements ir panākumu stūrakmens un palīdz nodrošināt, ka tiek sasniegts tas, kas jūsu organizācijai ir svarīgākais.

Katram no šiem elementiem – Līderība, Resursu vadība un Pakalpojumu sniegšana, ir savs sabalansētu pasākumu kopums. To saskaņošana tos ar organizācijas stratēģijām ļaus jums uzraudzīt progresu, kā arī īstenot atbilstošas un savlaicīgas darbības, lai uzlabotu izpildījumu.

Investors izcilībā (Investor in Excellence) sasniedz izcilību sekojošās jomās:

Galveno rezultātu noteikšana – tiek izmantoti saskaņoti pasākumi, kas atbilst biznesa stratēģijai, plāniem un galvenajiem mērķiem

Ieinteresēto pušu apmierinātība – ir noteikti galvenie rādītāji, un tie tiek mērīti attiecībā pret mērķiem

Nepārtraukta pilnveidošanās – izpildes rādītāji ir iestrādāti biznesa procesos un tiek izmantoti, lai virzītu pilnveidošanos

Komunikācija – ar ieinteresētajām pusēm notiek efektīva komunikācija par izpildes rādītājiem

Organizācija, kas apņēmusies ieviest Investors in Excellence standartu, saņem Apņemšanās sertifikātu un pilnu Investors in Excellence standarta versiju.