Organizācijas atbilstība izcilības standartam Investors in Excellence

Lai Latvijas organizācijas varētu konkurēt pasaules tirgū, nepietiek tikai ar ISO 9001 standarta ieviešanu. Kā nākamais loģiskais solis ir ieviest standartu Investors in Excellence, kas ir veidots, ietverot svarīgākos EFQM principus. Pasaules labāko organizāciju ceļš uz izcilības virsotnēm parasti ilgst 6 – 8 gadi, jo nav iespējams attīstīt īsā laika periodā vadības sistēmu no 150 punktiem, kas apmēram ir ISO 9001 līmenis uz 500 punktiem, kas ir ļoti labu organizāciju līmenis līdz pat 750 punktiem, kas ir izcilu organizāciju līmenis. Tāpēc standarta Investors in Excellence ieviešana ir labs starpposms ceļā uz izcilību, apmēram 350-500 punktu līmenis.

Investors in Excellence (IiE) ieviešanas un atzīšanas process:

Ceļojums

1. posms – APŅEMŠANĀS

Investors in Excellnece (IiE) standarta ieviesējs reģistrē savu apņemšanos kļūt par Investoru Izcilībā, uzrakstot Latvia Excellence oficiālu vēstuli un saņemot apņemšanās apliecinājumu no sertifikācijas organizācijas Latvia Excellence. Šis apliecinājums demonstrēs jūsu apņemšanos organizācijas darbiniekiem un klientiem.

2. posms – PAŠNOVĒRTĒJUMS

Ieviesējs veic pašnovērtējumu, kā novērtējuma atskaites punktu izmantojot IiE standarta prasības. Pastāv divas iespējas
1) Organizācija veic pašnovērtējumu iesaistot savus kompetentos un par izcilības modeļiem apmācītos darbiniekus,
2) Vai arī izmantojot pieredzējušu un profesionālu konsultantu pakalpojumus, kas veic novērtējumu atbilstoši IiE standarta prasībām.

3. posms – PILNVEIDOŠANĀS

Rīcības plāns orientējas uz tām organizācijas darbības jomām, kuras ir būtiskas jebkuras organizācijas sekmīgai darbībai, piemēram, vadība, procesi, cilvēkresursu vadība un klientu apmierinātība, kā arī norāda uz darbībām, kas organizācijai ir jāveic, lai pārvarētu esošos trūkumus un kļūtu par Investoru Izcilībā.
Izmantojot rīcības plānu kā ceļvedi, organizācija strādā pie pilnveidojamajām jomām. Šajā posmā Latvia Excellence piedāvā organizācijām atbalstu apmācības programmas “IZCILĪBAS PASE” veidā. Organizācija var piesaistīt arī konsultantus, ja tas ir nepieciešams.

4. posms – NOVĒRTĒJUMS UN ATZĪŠANA

Kad organizācija uzskata, ka nepieciešamais progress ir sasniegts – trūkumi organizācijā novērsti – organizācija var pretendēt uz ārējo novērtējumu un IiE sertificēšanu, pieaicinot Latvia Excellence vērtētājus. Latvia Excellence vērtētāji veiks organizācijas iesniegtās pieteikuma dokumentācijas novērtēšanu kā arī apmeklēs organizāciju, lai noteiktu atbilstību IiE standarta prasībām.
Atbilstoši novērtējuma rezultātiem, tiks noteikts, cik lielā mērā organizācijas vadības sistēma atbilst noteiktajām IiE sertifikācijas prasībām. Izpildot IiE standarta prasības organizācija saņem IiE sertifikātu, kas visiem norādīs uz organizācijas sasniegumiem. Organizācija tiek reģistrēta  Investors in Excellence piešķirto sertifikātu reģistrā Latvijā un Lielbritānijā.
Ja organizācija neatbilst visām IiE standarta prasībām, tad novērtēšanas ziņojumā tiek detalizēti norādītas tās jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Un ja atbilstošās aktivitātes tiek veiktas saskaņotajos termiņos, tad organizācija tiek atzīta par atbilstošu IiE standarta bez papildus novērtēšanas un tai tiek piešķirts IiE sertifikāts.

Brošūra par Investors in Excellence standartu

Īsumā par Investors in Excellence standarta prasībām

Kas tālāk?

Sākt savu ceļu uz izcilību, sazinoties ar mums:

tālr.: +371 26588666

e-pasts: info@latviaexcellence.lv